Thursday Satellite

Thursday IPT Satellite Entries Buy-in
Prizepool € 600 10 60
Pos Player Win Points
1 Corky € 300 75
2 Pat O’Sullivan € 300 75