Thursday IPC Satellite

Date :22/12/2023 Tournament: Thurs Satellite
Entries – 21 Prizepool – €840
Pos Player Prize
1 Katie Harrington € 420
2 Cyril Doherty € 420